@CSpaceEdge /摄

独立运行的城际及市域铁路

未与或基本未与干线铁路贯通运营

区段 里程 运营速度 开通时间
天津-滨海 (津滨段) 49 km 350 km/h 2015-09-20
北京南-天津 (京津段) 116 km 350 km/h 2008-08-01
广州南-珠海 116 km 200 km/h 2011-01-07
小榄-新会 26 km 200 km/h 2011-01-07
上海南-金山卫 56 km 160 km/h 2012-09-29
广州东-深圳 147 km 200 km/h 2007-02-01
长沙西-长沙 (长沙西-长沙段) 22 km 120 km/h 2017-12-26
长沙-株洲南 (长沙-株洲段) 58 km 160 km/h 2016-12-26
暮云-湘潭 (暮云-湘潭段(支线)) 25 km 160 km/h 2016-12-26
新塘南-深圳机场 76 km 140 km/h 2019-12-15
佛山西-肇庆 83 km 200 km/h 2016-03-30
东莞西-惠州北 97 km 200 km/h 2016-03-30
珠海-珠海机场 39 km 120 km/h 2020-08-18
花都-清城 38 km 200 km/h 2020-11-30
花都-白云机场北 21 km 200 km/h 2020-11-30
郑州东-新郑机场 (郑州东-新郑机场段) 37 km 200 km/h 2014-12-28
新郑机场-郑州航空港 (新郑机场-郑州航空港段) 11 km 200 km/h 2020-12-15
郑州东-开封 50 km 200 km/h 2014-12-28
成都南-朝阳湖 99 km 200 km/h 2018-12-28
贵阳-开阳 62 km 160 km/h 2015-05-01
成都-青城山 (主线) 65 km 200 km/h 2010-05-12
马石-离堆公园 (离堆支线) 6 km 80 km/h 2013-07-23
郫县西-彭州 (彭州支线) 21 km 200 km/h 2014-04-30
兰州-中川机场 70 km 160 km/h 2015-09-30